és una empresa del Grup Cementos Molins | Veure la web del Grup

Pàrquing Mercabarna

Aparcament sobre rasant de quatre plantes amb una dimensió en planta de 80x32 m. La solució constructiva adoptada és la de modalitat amb pòrtics a 7,80x10 m i 7,80x12 m entre pilars centrals. Es disposa de rampes prefabricades d'accés a les plantes, així com de dos nuclis d'escales també prefabricades.

Está format per pilars, jàtsseres i plaques alveolars de formigó prefabricat més una capa de compressió de 5 cm de gruix en cada forjat, de formigó in situ. La placa alveolar dels ventalls laterals és de 25 cm + capa de compressió de 5 cm, mentre que el ventall central és de 30 cm + capa de compressió de 5 cm. Les jàtsseres del tipus T invertida amb despenjament de 20 cm a totes les plantes.

A destacar:

  • Optimització de l'espai per allotjar el màxim nombre de places de pàrquing
  • Formigons d'alta resistència
Obra Pàrquing Mercabarna
Situació Carrer Major de Mercabarna
Construcció Vies i CNEs
Propietat Mercat d'abastiments de Barcelona
Superfície 10.300 m2
Núm. de plantes Tres plantes i coberta
Termini d'execució 3 mesos des de finalització de projecte
Enginyeria IDP