és una empresa del Grup Cementos Molins | Veure la web del Grup

Saltoki Osca

Nau magatzem i botiga, formada per coberta lleugera de dimensions en planta de 51,50 m x 56,75 m i forjat de capçalera de nau de 290 m2. La solució constructiva adoptada és la de modalitat amb pòrtics a 13,30x14,20 m i 7,50 m d'alçada de façana.

Façanes formades per panells de tancament prefabricat, corb en les trobades entre si de cantó. En façanes laterals, el panell acaba tant superiorment com inferiorment en corba creant tangències amb el plànol de coberta. A la façana posterior, es disposa de panell texturitzat.

Està formada per pilars i jàtsseres de secció doble T en pòrtics principals de coberta i plaques alveolars de formigó prefabricat més una capa de compressió de 5 cm de gruix en el forjat, de formigó in situ.

Les jàtsseres principals de coberta són de cantell de 80 cm i corretja entre bigues de coberta de cantell de 45 cm amb suports de mitja fusta. En forjat, la placa alveolar és de cantell 20 cm + capa de compressió de 5 cm, les jàtsseres són del tipus T invertida amb despenjament de 30 cm.

A destacar:

  • Panellls amb curvatures, arquitectònics
Obra Magatzem i botiga Saltoki
Situació  Huesca 
Construcció 
Propietat  Saltoki 
Superfície  2.800 m2 
Num. de plantes  Nau magatzem amb forjat
Termini d'execució 2 mesos i mig des de finalització de projecte
Enginyeria José Luis Resano