és una empresa del Grup Cementos Molins | Veure la web del Grup

Les principals famílies de productes de formigó prefabricat per a la via fèrria que subministra PRECON són:

  • Travesses monobloc de formigó pretensat
  • Travesses bibloc de formigó armat
  • Travessa per a aparells de via
  • Blocs, travesses, plaques, lloses i tacs per a via en placa
  • Prefabricats auxiliars de via com canaletes, contrapesos, cunetes o murs d'andana
Bibloc

Bibloc

Travesses formades per dos blocs de formigó armat units per una trava metàl·lica.

Veure
Monobloc

Monobloc

Travesses de formigó pretensat d'una única peça, ja sigui amb armadures posteses o preteses.

Veure
Vía en placa

Vía en placa

Productes que s'usen en vies que no incorporen una capa de balast, els elements van aprovats en una llosa de formigó.

Veure
Aparells de via

Aparells de via

Travesses de formigó pretensat de diferents longituds i cadascuna d'elles amb els elements necessaris per subjectar el carril en una posició diferent.

Veure