és una empresa del Grup Cementos Molins | Veure la web del Grup

Tenint cura del nostre petit món

A PRECON, volem que les generacions futures puguin seguir gaudint del nostre extraordinari planeta tant o més del que el gaudim en l'actualitat. Per això, enfoquem les nostres polítiques a minimitzar els impactes negatius intrínsecs de la nostra activitat i a fomentar els desenvolupaments que repercuteixin positivament en les persones i el planeta.

Els nostres productes influeixen positivament en els aspectes mediambientals i energètics, ja que:

  • Els prefabricats de formigó aporten inèrcia tèrmica als edificis, per la qual cosa afavoreixen l'estalvi d'energia de climatització compensant àmpliament les emissions de CO2 necessàries per a la fabricació dels elements de formigó, fet que produeix un estalvi net d'emissions de CO2 al llarg de la vida útil de l'edifici.
  • La nostra experiència en els diferents processos productius, així com en l'elaboració de formigons d'elevades prestacions i, conjuntament, amb la tecnologia disponible en els nostres centres productius, ens permet optimitzar al màxim les seccions de totes les peces dissenyades. D'aquesta manera, afavorim un ús racional dels recursos naturals i minimitzem l'afecció sobre el medi ambient.

Capital Humà

A PRECON, les persones són el nucli central de totes les accions. Per això, escoltem les inquietuds dels nostres treballadors, perquè és una pràctica imprescindible per unir els seus objectius amb els de la companyia.

Identifiquem i potenciem el talent com element prioritari de PRECON, perquè creiem que és la palanca que ens permetrà aconseguir l'excel·lència, i per això la seva gestió es prioritza en base a criteris objectius i coherents.

PRECON utilitza una mitjana de 500 persones operant en 10 centres de treball a Espanya, els quals comptem amb col·laboradors de 10 nacionalitats diferents que enriqueixen la nostra companyia. A això, hi sumem la nostra vocació de formar i promocionar joves estudiants que volen conèixer el món de l'empresa i completar la seva formació incorporant contínuament personal en pràctiques a l'empresa.

Dins del nostre programa de responsabilitat social corporativa col·laborem amb centres especials de col·locació per a la prestació de serveis, primant associacions que focalitzen el seu esforç en la integració social de persones amb discapacitat, per afavorir la inclusió social i laboral. Amb el mateix criteri, hem elaborat un programa de donacions i altres col·laboracions amb organitzacions sense ànim de lucre i fundacions.

Medi ambient

En la fabricació dels nostres productes no s'han utilitzat materials catalogats com a perillosos. Un cop assolit el final de la seva vida útil romandran com a un residu no perillós que podria ser reutilitzat o reciclat. Pel seu reciclatge es recomana la trituració i separació en funció dels materials constituents (formigó, acer i plàstic) per a la posterior gestió de les fraccions valoritzables i la retirada a abocador autoritzat dels residus que no puguin ser valoritzables.

Els tres grans eixos de la nostra política mediambiental són:

  1. Minimitzar les necessitats de recursos naturals a les nostres solucions estructurals.
  2. Desenvolupar processos productius amb les necessitats energètiques mínimes.
  3. Maximitzar la valorització dels pocs residus que generem.

 

Prevenció de Riscos Laborals

A PRECON, ens esforcem perquè cada dia que passa puguem treballar en un ambient segur i saludable. Donem un valor prioritari a la cultura preventiva amb formació i participació de tota l'organització. Millorem constantment les instal·lacions i els processos per aconseguir un nivell elevat de seguretat i salut en tots els llocs de treball per disminuir els indexs d'accidentabilitat any per any, fins aconseguir la meta ZERO ACCIDENTS.